ОБЩИ УСЛОВИЯ


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ И УСЛУГИ ОТ МЕБЕЛНИ МАГАЗИНИ МЬОМАКС, ПОСРЕДСТВОМ ПЛАТФОРМАТА ЗА ПОКУПКИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Настоящите общи условия за плащане и доставка регламентират отношенията между “МЬОМАКС БЪЛГАРИЯ” ООД и лицата, ползващи сайта и платформата за покупки от разстояние, находящa се на www.moemax.bg.


I.ДЕФИНИЦИИ И ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

1. “НИЕ”, “Мьомакс”, “ДРУЖЕСТВОТО” означава “МЬОМАКС БЪЛГАРИЯ” ООД, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1331, бул. Европа No 441, ЕИК 200197304, тел. 0700 196 99, уеб сайт: www.moemax.bg, e-mail: moemax@moemax.bg “ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.
“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.
“САЙТ” – означава уебсайтът, находящ се на www.moemax.bg
“ПОЛЗВАТЕЛ” – означава лице, ползващо функционалностите на сайта.
“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП.
“ЛИЧНИ ДАННИ” - означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” - означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги.
„ОБЩИ УСЛОВИЯ“ - означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение, находящи се на сайта, с изключение на линка, сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на www.moemax.bg.


II.ЦЕНИ

2. Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.

3. Мьомакс си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка и таксата при плащане чрез наложен платеж.

4. Таксата при плащане чрез наложен платеж е в размер на 0.5% от стойността на поръчката при доставка с фирма Ренус и до 1.68% от стойността на поръчката при доставка с куриерска фирма Еконт.


III.ПОРЪЧКИ

5. Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта и платформата за покупки от разстояние. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на артикули в системата ни. При налична стока, поръчки с избран начин на плащане "наложен платеж" и доставка чрез куриерска фирма Еконт, се изпращат без да се изисква допълнително потвърждение. Във всички останали случаи, потребителят ще получи отговор на електронната си поща, не по-късно от два дни след получаване на поръчката.


IV.ПЛАЩАНЕ

6. Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:
- Наложен платеж
- Плащане с банкова карта
- Банков превод
- Плащане чрез ePay акаунт
- Плащане в офис на EasyPay

7. Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Мьомакс цялата продажна цена на поръчаната през сайта стока.

8. В случай на плащане чрез “наложен платеж”, при доставката купувачът получава от куриера касова бележка и фактура, в случай, че потребителят е юридическо лице, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка, такса наложен платеж. Купувачът предава на куриера сума, равна на общата стойност (включваща цената на стоката, цената на доставка, такса наложен платеж), посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на стоката, посочена в касовата бележка от куриера на купувача), който служи за разписка. С подписването на приемо-предавателен протокол, купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДРУЖЕСТВОТО сумата, представляваща продажната цена на доставената стока.


V.ДОСТАВКА

9. Мьомакс извършва доставки чрез подизпълнители само на територията на Р. България. Дружеството си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на цената и срока на доставка. При транспорт на аксесоари се използва куриерска фирма Еконт и срока за доставяне на стоката е между 1 и 3 дни след получаване на стоката от Мьомакс. При транспорт на мебели се използва куриерска фирма Ренус България, при което доставката е със срок до 1 седмица. Срокът на доставките може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни. Когато се поръчва стока, която не е налична в склада, срокът за доставка може да бъде до 90 дни, като потребителят се уведомява за това след получена поръчка, за което се изготвя заявка на негово име.

10. Точният момент на доставка на поръчките, които се доставят с фирма Ренус България се уточнява в телефонен разговор с представител на куриерската фирма. В случай, че потребителят не може да приеме поръчката в уговореното време, дължи неустойка за повторна доставка в размер на заплатената цена за доставка.

11. Цената за доставка на поръчаните стоки се заплаща от Потребителя и може да бъде в размер от 6.54 лв. до 360 лв. за цялата страна, в зависимост от вида и размера на стоката, нейното тегло, адреса за доставка и броя на артикулите в поръчката. Цената на разходите за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката и е посочена под информацията за поръчваните артикули.

12. Мьомакс си запазва правото, при изпълнение на определени условия, да предоставя на потребителите отстъпки от цената на доставката.

13. Мьомакс няма задължение за разнасяне и монтаж на доставените стоки, освен ако потребителят желае тази услуга, която се заплаща отделно според ценоразписите на Дружеството публикувани на сайта.

14. Мьомакс не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от него обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

15. При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакт и/или телефон при подаване на заявката, Мьомакс не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

VI.ДОГОВОР

16. Договорът за продажба от разстояние между Мьомакс и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ДРУЖЕСТВОТО.


VII.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

17. “Мьомакс България” ООД – администраторът на сайта htpps://www.moemax.bg – използва Вашите лични данни единствено за целите на изпълнение на договора за доставка на стоки, по който вие сте страна, поръчвайки стоки и услуги от нашия сайт htpps://www.moemax.bg, както и за целите на последващ контакт с Вас, ако сте избрали да се свържете с нас на някои от нашите телефони или на имейлите ни – www.moemax.bg и web_mev@moemax.bg. Мьомакс не събира и не обработва повече или други видове лични данни, отколкото са необходими за изпълнение на посочените в Политика за поверителност на уебсайт htpps://www.moemax.bg цели. Мьомакс ще използва личните данни единствено съгласно посоченото в Политика за поверителност на уебсайт htpps://www.moemax.bg, освен ако сте дали Ваше изрично съгласие за друг вид употреба на личните Ви данни, като например чрез изрична декларация за съгласие за изпращане на маркетингови съобщения.


VIII.ЗАЩИТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

18. Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на Дружеството или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, с каквато и да било цел от Потребителите.


IX.ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА

19. На основание чл. 50 от ЗЗП купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП в 14-дневен срок от доставката има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

- Потребителят предварително писмено да информира Мьомакс на имейл адрес: web_mev@moemax.bg, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
- Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице (с писмено пълномощно с нотариaлна заверка на подписа) във филиал на Мьомакс или върната по куриер.
- Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена целостта на поставени от Мьомакс защитни стикери.
- Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Мьомакс, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

20. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, Мьомакс се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда, даден по-горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

X.ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИИ

21. Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.

22. При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени от разстояние стоки през сайта на ДРУЖЕСТВОТО се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

23. Адрес за жалби: гр. София, район Връбница, бул. Европа 441, магазин Мьомакс, национален телефон 0700 196 99.

XI.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

24. Мьомакс се ангажира да предоставя само услугите, предствени в сайта, по начина, по който са представени. Цялата информация, представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето й като Мьомакс си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н., за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Мьомакс, преди извършването й, поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна, то следва да бъде дадено, в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана за невалидна.

25. Мьомакс не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат, се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност.

26. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни. Мьомакс не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

27. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат Общите условия за покупко-продажба на стоки и услуги от мебелни магазини Мьомакс публикувани на сайта, както и разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани в сайта стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.


"Мьомакс България" ООД
04.02.2020 г. v101