ОБЩИ УСЛОВИЯ


Общи условия за покупко-продажба на стоки и услуги от мебелни магазини Mömax, посредством платформата за покупки от разстояние

Настоящите общи условия за плащане и доставка регламентират отношенията между “Мьомакс България” ООД и лицата ползващи сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на www.moemax.bg.

ДЕФИНИЦИИ И ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

“НИЕ”, “Mömax”, “ДРУЖЕСТВОТО” означава “Мьомакс България” ООД, със седалище и адрес за кореспонденция гр. София 1331, бул.Европа №441, ЕИК 200197304, тел. 0700 196 99, уеб сайт: www.moemax.bg, moemax@moemax.bg
“ЗЗП” – Закон за защита на потребителите.
“ЗЗЛД” – Закон за защита на личните данни.
“ЗПУ” – Закон за пощенските услуги.
“САЙТ” – уебсайта находящ се на www.moemax.bg
“ПОЛЗВАТЕЛ” – лице ползващо функционалностите на сайта.
“ПОТРЕБИТЕЛ” – потребител по смисъла на ЗЗП.
“ЛИЧНИ ДАННИ” - лични данни по – смисъла на ЗЗЛД.
“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” - наложен платеж по смисъла на ЗПУ.
„БАНКА” – търговска банка или друга финансова институция
„ОБЩИ УСЛОВИЯ“ - настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение намиращи се на сайта, с изключение на линка, сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, намиращи се на www.moemax.bg.

ЦЕНИ

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Mömax си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представени в сайта цени на стоки и услуги са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, таксата при плащане чрез наложен платеж и застраховката на стоката.

ПОРЪЧКИ

Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта и платформата за покупки от разстояние. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на артикули в системата ни. При налична стока, поръчки с избран начин на плащане „наложен платеж“ и доставка чрез куриерска фирма Еконт, се изпращат без да се изисква допълнително потвърждение. Във всички останали случаи, потребителят ще получи отговор на електронната си поща, не по-късно от два дни след получаване на поръчката.

ПЛАЩАНЕ

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:
1. Наложен платеж.
2. Плащане с банкова карта.
3. Банков превод.
4. Плащане чрез ePay акаунт
5. Плащане в офис на EasyPay

Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на Mömax цялата продажна цена на поръчаната през сайта стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж”,при доставката купу- вачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставката. Купувачът предава на куриера сума, равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставката), посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване(удостоверяващ предаването на стоката, посочена във фактурата, от куриера на купувача), който служи за разсписка. С подписването на приемо-предавателен протокол купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДРУЖЕСТВОТО сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

ДОГОВОР

Договорът за продажба от разстояние между Mömax и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ДРУЖЕСТВОТО.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С приемането на настоящите условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Mömax и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за про- дажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на Mömax, участие в игри, промоции и томболи организирани от ДРУЖЕСТВОТО, както и за всякакви други незабранени от законода- телството цели. С оглед изпълнението на изискванията на данъчните закони, на основание чл. 7 от ЗС, чл. 113 и чл. 114 от ЗДДС и чл. 84 от ДОПК, е необходимо клиентът да предостави всички необходими данни - три имена, адрес, ЕГН и т.н. Ползвателят по всяко време може да получи информация, дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от ДРУЖЕСТВОТО, както и целите на обработката и използването. “Мьомакс България” ООД изрично уведомява всички ползватели, че ДРУЖЕСТВОТО е регистрирано в Комисията за защита на личните данни под №0052676 и нама право да предоставя лични данни на трети лица без съгласието им.

ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА

На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП в 14-дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

1. Потребителят предварително писмено да информира Mömax на имейл адрес: web_mev@moemax.bg, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице (с писмено пълномощно с нотари- ална заверка на подписа) във филиала на Mömax, откъдето е извършена покупката.
3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена цялостта на по- ставени от Mömax защитни стикери.
4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Mömax, рискът от случайното й погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, Mömax се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА. РЕКЛАМАЦИИ

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недос- татъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени от разстояние стоки през сайта ДРУЖЕСТВОТО се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София, район Връбница, бул. Европа 441, национален телефон 0700 196 99.

ДРУГИ

Mömax се ангажира да предоставя само услугите предствени в сайта, по начина по който са представени. Цялата инфор- мация представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на предствянето й, като Mömax си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга по- твърдени от страна на Mömax преди извършването и поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено, в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана за невалидна. Mömax не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изис- кваните от тях данни. Mömax не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е по- сочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани през сайта стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.


"Мьомакс България" ООД
09.01.2018 г. v104